• อีคอนนิวส์ฉบับ 592 ประจำเดือนตุลาคม 2559
แถลงการณ์ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
    หลังจากสำนักพระราชวังได้ออกแถลงการณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๙ แห่งราชอาณาจักรไทย ได้เสด็จสวรรคต ณ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๕๒ น. สิริพระชนมพรรษาปีที่ ๘๙ ทรงครองราชย์สมบัติได้ ๗๐ ปี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงการณ์ต่อประชาชนชาวไทย ว่า
พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
    พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๙ แห่งราชอาณาจักรไทย ได้เสด็จสวรรคตอย่างสงบแล้ว ณ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๕๒ น. สิริพระชนมพรรษาปีที่ ๘๙ ทรงครองราชย์สมบัติได้ ๗๐ ปี
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
    พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชสมภพ ณ โรงพยาบาลเมานท์ ออเบิร์น เมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสสาชูเซสท์ ประเทศสหรัฐฯ เมื่อวันจันทร์ ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือนอ้าย ปีเถาะ จุลศักราช ๑๒๘๙ ตรงกับวันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๗๐ มีพระนามเดิมว่า พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดช เป็นพระราชโอรสพระองค์เล็กในสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์
ข้อความ บทความ และภาพ ใน 'www.econnews.org'  เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทอีคอนนิวส์ จำกัด ติดต่อผู้จัดทำ econnews@econnews.org
'มหาราช' สู่ 'มหาราช'
    พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันจันทร์ ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือนอ้าย ปีเถาะ จุลศักราช ๑๒๘๙ ตรงกับวันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๗๐ พระนามเดิมคือ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดช เป็นพระราชโอรสพระองค์เล็กในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
    ย้อนขึ้นไปตามสายพระโลหิตแล้ว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงเป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ปราชญ์แห่ง 'น้ำ
    'น้ำ' เป็นหนึ่งในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีต่อปวงพสกนิกรชาวไทย พระราชดำริที่เกี่ยวกับน้ำมีอยู่มากมายในหลายๆ ปีที่ผ่านมา ต่อไปนี้เป็นบางส่วนของพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เกี่ยวกับน้ำเมื่อ ๒๑ ปีที่แล้ว ที่ได้พระราชทานแก่คณะบุคคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
การพัฒนาแหล่งน้ำตามพระราชดำริ
    นอกจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่สำคัญตามแนวพระราชดำริแล้ว ยังมีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริอีก ๕ โครงการสำคัญที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการพร้อมกัน ณ บริเวณท่าน้ำกรมชลประทาน สามเสน เมื่อ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕
แนวคิดจากการทรงงาน
    สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ถอดโจทย์หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ออกมาเป็นแนวคิดได้ ๒๓ ประการ บางแนวคิดในปัจจุบัน มีพัฒนาการเป็นทฤษฎีไปแล้ว เช่น เศรษฐกิจพอเพียง
แนวคิดทั้ง ๒๓ ประการ ได้แก่ ๑. ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ ๒. ระเบิดจากข้างใน ๓. แก้ปัญหาที่จุดเล็ก ๔. ทำตามลำดับขั้น ๕. ภูมิสังคม ๖. องค์รวม ๗. ไม่ติดตำรา ๘. ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด ๙. ทำให้ง่าย ๑๐. การมีส่วนร่วม ๑๑. ประโยชน์ส่วนรวม ๑๒. บริการรวมที่จุดเดียว ๑๓. ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ ๑๔. ใช้อธรรมปราบอธรรม ๑๕. ปลูกป่าในใจคน ๑๖. ขาดทุนคือกำไร ๑๗. การพึ่งตนเอง ๑๘. พออยู่พอกิน ๑๙. เศรษฐกิจพอเพียง ๒๐. ซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน ๒๑. ทำงานอย่างมีความสุข ๒๒. ความเพียร: พระมหาชนก และ ๒๓. รู้ รัก สามัคคี
โครงการส่วนพระองค์และโครงการหลวง
    พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงก่อตั้งโครงการส่วนพระองค์ภายในบริเวณพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อปี ๒๕๐๔ เพื่อหาวิธีแก้ไขปัญหาการเกษตร และเพื่อเป็นโครงการตัวอย่างให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษาจนสามารถนำไปดำเนินการเองได้ และในปี ๒๕๑๒ หลังเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรชีวิตชาวเขาบ้านดอยปุย ใกล้พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ ทรงพระราชทานเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไปจัดหาที่ดินสำหรับการวิจัยไม้ผลเขตหนาว พื้นที่ดังกล่าว มีชื่อว่า 'สวนสองแสน' ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการหลวง    
บาง 'รอยพระบาท'
    หลากหลายพระราชจริยาวัตรและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมนินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ (ในหลวง) ที่พสกนิกรไทยได้รู้ได้เห็น โดยเฉพาะหลังเสด็จสู่สวรรคาลัย ที่สื่อมวลชนนำเสนอ
    อย่างไรก็ตาม มีพระราชจริยาวัตรบางภาพที่น่าสนใจ และน่าประทับใจ แต่ปรากฏแก่สายตาคนไทยไม่มากนัก หรือเมื่อพบเห็น ก็ไม่ทราบที่มาว่าทรงงานอะไร ที่ไหน และเมื่อใด เป็นต้น
    'อีคอนนิวส์' จึงค้นคว้าบาง 'รอยพระบาท' มานำเสนอไว้ในฉบับพิเศษ เรียงตามลำดับเวลา

ทรงงานแม้ประชวร
    เป็นที่ทราบกันดีว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงงานเพื่อประชาชนของพระองค์มาตลอดระยะเวลากว่า ๗๐ ปี แม้ยามที่ทรงประทับรักษาพระอาการประชวร ณ โรงพยาบาลศิริราชก็ไม่ได้ว่างเว้น ดังจะเห็นได้จากบางตอนของพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๓
ภาพประทับใจ 'ในหลวง'
    พระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ (ในหลวง) ไม่ว่าโอกาสใด พสกนิกรผู้จงรักภักดีมักเก็บหรือแขวนไว้ในที่อันควรแก่การเคารพบูชาเสมอ
    นอกจากนี้ ยังมีภาพประวัติศาสตร์ที่คนไทยประทับใจเป็นพิเศษ ซึ่ง 'อีคอนนิวส์' ขออัญเชิญบางภาพที่ได้ค้นคว้าหาข้อมูล มาเสนอไว้ในฉบับพิเศษนี้ 
สูงสุดสู่สามัญ
    สำหรับผู้ชายคนนั้นแล้ว ผมมักจะชอบพิจารณา 'เขา' โดยไม่ได้มียศถาบรรดาศักดิ์เข้ามาเกี่ยวข้อง พิจารณาเขาอย่างคนธรรมดาสามัญทั่วไป ผมไม่ได้บอกว่าวิธีนี้มันดีหรอกนะ แต่มันทำให้ผมมองเขาได้รอบด้านและเข้าใจสิ่งที่เขาทำอย่างเป็นเหตุเป็นผล และที่สำคัญ คือ มันทำให้ผม 'เข้าถึงเขาทางความคิด' ได้มากขึ้น